فروشگاه سایت

آموزش روش های تجارت الکترونیک | روزانه درآمد کسب کنید

تفاوت بازاریابی خدمات با بازاریابی کالا

در بازاریابی هرچیزی را که بتوان در بازار عرضه کرد و قابلیت تامین نیازی را داشته باشد، کالا می نامند. با این تعریف، محصولات فیزیکی و عینی، خدمات تجربه، اطلاعات، ایده ها و عقاید همگی کالا هستند. بنابر این خدمات هم گونه ای کالاست و فقط از بابت ویژگی های خاصی که دارد، برای برنامه ریزی و اجرای راهبرد های بازاریابی به رویکرد های متفاوتی نیاز دارد.

  • شنبه ۳۰ تیر ۹۷

  محیط کار سالم داشته باشید

  سوءتفاهمات و مشکلات ارتباطی یکی از متداولترین منابع کشمکش در محل کار است و درصورت وجود سبک کاری متناقص در یک محل، مشکالت میان فردی شدت مییابند. تفاوتهای نسلی، سبک مدیریت فردی، سابقه تحصیلی و اختلاف فرهنگی همه میتوانند منبع سوءتفاهمات در محل کار باشند. 

  • شنبه ۳۰ تیر ۹۷

  چگونه در کسب و کارمان چندین برابر فروش داشته باشیم؟

  رکود در بازار یک اتفاق علنی است و نمیتوان آن را کتمان کرد و یا نادیده گرفت؛ اما بیشک تمام مشتریان دست از خرید برنداشته اند و درصدی از آنان همچنان به خرید خود ادامه میدهند. سهم ما از این درصد از مشتریان چقدر است؟ 

  • شنبه ۳۰ تیر ۹۷

  نقشت را به خوبی انجام بده!

  نقشها کدامند؟ ما به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه نقشی را به عهده می گیریم. در هر صورت نکته مهم ایـن اسـت کـه ایـن نقـش هـا همگی واقعی هستند و به همین دلیل باید به هر حال به نحوی با آن کنار بیاییم. چه بخواهیم چه نخواهیم ما از بدو تولد به عضویت چهار سازمان مهم درآمدهایم: 

  • چهارشنبه ۲۷ تیر ۹۷

  ارزش خودشناسی

  چنین توجیه شده ایم که در این عصر قهرمان و قهرمانپروری وجود ندارد. این امر نمیتواند به صورت اعم قابل پذیرش باشد و مواردی بسیار را میتوان برشمرد که از این قاعده مستثنی هـستند. بـا یـک بررسـی سطحی هر فرد میتواند که به مواردی برخورد نماید کـه قهرمانـانی توانـستهانـد در زنـدگی شخـصی و حرفهای آنها تأثیر بگذارند.

  • چهارشنبه ۲۷ تیر ۹۷