فروشگاه سایت

آموزش روش های تجارت الکترونیک | روزانه درآمد کسب کنید

طرح یک کسب و کار درخانه

خواندن عنوانی همچون "شغل اینترنتی در منزل با کامپیوتر" خودش به اندازه کافی وسوسه کننده است، چه برسد به اجرای آن و به حقیقت رساندنش. تا چه حد این مسئله واقعیت دارد؟ 100%. حقیقت این است که کسب و کار های بسیار زیادی بر اساس یک کامپیوتر شخصی و در منزل راه اندازی شده اند و به درآمد بالایی هم رسیده اند.

  • جمعه ۲۲ تیر ۹۷

  از دیگر حرفه ها بیاموزید!(قسمت اول)

  ریسک‌پذیری از جراحان: خیلی ها متوجه رﯾﺴﮏﻫـﺎی ﺑﺰرﮔـﯽ ﮐـﻪ ﺣـﻮزه‌ی ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و درﻣـﺎن ﺑـﺎ آن‌ها ﺳـﺮ و ﮐـﺎر دارد ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ. ﭘـﺎی ﺳــﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﻤــﺎر، و در ﺑﺮﺧــﯽ ﻣﻮاﻗــﻊ ﺣﺘــﯽ ﻣــﺮگ و زﻧــﺪﮔﯽ او در ﻣﯿــﺎن اﺳــﺖ. ﺟﺮاﺣــﺎن ﺑﺎﯾــﺪ از ﭘــﺲ اﻧﺠــﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮی ﺑﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  • جمعه ۲۲ تیر ۹۷

  سیستم بازار

  اینبار نگاهی داریم به ماهیت سیستماتیک بازار با این پرسش که بازار به چه شکل کار میکند و سیستم بازار چه معنی می دهد و شناخت اجزای آن چه تاثیری  می تواند در توسعه کسب و کار ها در حوزه تجارت و کارآفرینی داشته باشد.
  • پنجشنبه ۲۱ تیر ۹۷

  اثر مثبت اندیشی

  هر فکر، هر اندیشه، هر چیز، هر موجود از ارتعاش درست شده است. بنابراین وقتی بر چیزی تمرکز می کنید برای لحظه ای کوتاه، ارتعاشات وجود شما، ارتعاشات آنچه را آرزویش را دارید منعکس می کند.
  هر چه بیشتر درباره آن چیز فکر کنید بیشتر مانند آن ارتعاش پیدا می کنید،
  • پنجشنبه ۲۱ تیر ۹۷

  اثر نزدیکی زمان

  همه ما در دام "اثر نزدیکی زمانی" می افتیم.
  تحقیقات نشان داده است که وقتی افراد در تابستان در حال ساختن خانه باشند، تاکید بیش از حد بر این خواهند داشت که خانه استخر داشته باشد. چرا که گرمای تابستان بر ذهن آن ها تاثیر گذاشته و اهمیت استخر را بیش از حد فرض می کنند.
  • پنجشنبه ۲۱ تیر ۹۷