فروشگاه سایت

آموزش روش های تجارت الکترونیک | روزانه درآمد کسب کنید

از دیگر حرفه ها بیاموزید!(قسمت اول)


ریسک‌پذیری از جراحان: خیلی ها متوجه رﯾﺴﮏﻫـﺎی ﺑﺰرﮔـﯽ ﮐـﻪ ﺣـﻮزه‌ی ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و درﻣـﺎن ﺑـﺎ آن‌ها ﺳـﺮ و ﮐـﺎر دارد ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ. ﭘـﺎی ﺳــﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﻤــﺎر، و در ﺑﺮﺧــﯽ ﻣﻮاﻗــﻊ ﺣﺘــﯽ ﻣــﺮگ و زﻧــﺪﮔﯽ او در ﻣﯿــﺎن اﺳــﺖ. ﺟﺮاﺣــﺎن ﺑﺎﯾــﺪ از ﭘــﺲ اﻧﺠــﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮی ﺑﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

از آﻧﺠــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﮐــﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣــﺎً ﺑــﺎ ﺧﻄــﺮ ﮐــﺮدن ﺳــﺮ و ﮐــﺎر دارد، رﯾﺴــﮏﭘــﺬﯾﺮی ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬــﺎرتﻫــﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺟﺮاﺣـﺎن ﯾـﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ. ﭘﺰﺷـﮑﺎن ﻃـﻮری آﻣـﻮزش دﯾـﺪه‌اﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾﻦ رﯾﺴﮏﻫﺎ را ﭘـﺬﯾﺮا ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﺎ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ درﺑـﺎره‌ی ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺣﺴـﺎس ﺑـﺎ ﺑﯿﻤـﺎران ﺧـﻮد ﺻـﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ رﻣﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشیم.

یک کارآﻓﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﺳـﻨﮕﺪل ﺑﺎﺷـﺪ. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨـﺎن ﺑـﺮای ﭘﯿـﺮوزی ﺑـﺎ ﭼﻨـﮓ و دندان ﭘـﺎ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﯿـﺪان میﮔﺬارﻧﺪ.

و اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ی دﯾﮕﺮ:

رﯾﺴــﮏ ﺑﮑﻨﯿــﺪ، اﻣــﺎ رﯾﺴــﮏﻫــﺎی ﺳــﻨﺠﯿﺪه. ﺑــﻪ ﺧﻄــﺮ اﻧــﺪاﺧﺘﻦ ﻫﻤــﻪ ﭼﯿــﺰ ﺑــﺪون در ﻧﻈــﺮ ﮔــﺮﻓﺘﻦ ﺣﺴــﺎب و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.

در ﻣـﻮرد ﮐـﺎری ﮐـﻪ ﻣـﯽﺧﻮاﻫﯿـﺪ اﻧﺠـﺎم دﻫﯿـﺪ ﺑــﺎ ﮐﺴـﯽ ﺻـﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮات او در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ﮔــﻮش دهید.

از رﯾﺴﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ نترسید.

استقامت:

کسب و ﮐﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﺑـﺮد و ﺑﺎﺧـﺖ. ﻫـﯿﭽﮑﺲ ﺑﺎﺧـﺖ را دوﺳـﺖ ﻧـﺪارد اﻣـﺎ ﻫـﯿﭻ راه ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﺑـﺮای اﺟﺘﻨـﺎب از آن وﺟــﻮد ﻧــﺪارد. ﺣﺘــﯽ ﻧــﺎمﻫــﺎی ﺑﺰرﮔــﯽ ﻣﺜــﻞ ﻣــﺎرک زاﮐﺮﺑــﺮگ، وﯾــﻨﺲ ﻣــﮏ ﻣــﺎﻫﻮن و ﻟــﻨﺲ آرﻣﺴــﺘﺮاﻧﮓ ﻧﯿــﺰ طعم شکست را چشیده‌اند.

آرمسترانگ در مورد چالش هایی که پشت سر گذاشته می نویسد من در دوران بیماری ام طرد شدن را تجربه کردم کسی به من توجهی نمی‌کرد آنجا بود که با خود فکر کردم باید کاری کرد او آنقدر به تلاش هایش ادامه داد تا در نهایت ۷ بار متوالی به مقام اول مسابقات دوچرخه سواری تور دوفرانس رسید اما پس از آنکه با اتهام دوپینگ مواجه شد این عناوین را از او گرفته و از اغلب مسابقات ورزشی منع شد و تصمیم گرفت با این اتهام مقابله نکند به این ترتیب سقوط حماسی این ستاره دوچرخه سواری که زمانی الگوی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به شمار می رفت در تاریخ ورزش های حرفه ای جاودان شد.

 گاهی اوقات حتی استقامت نیز برای پیروز شدن کافی نیست.

 و اما چند توصیه دیگر

ببینید چرا دفعه قبل شکست خورده اید سپس یک بار دیگر با تعهد بیشتر تلاش کنید برای آنکه بتوانید موفق شوید لازم است پیش از امتحان کردن کاری برای دومین‌بار مطمئن شوید تلاش بیشتری را به کار می گیرید

 اجازه ندهید شکست و یا نقد عملکرد شما انگیزه تان را از بین ببرد   • ۰ مفید بود
  • ۰ دیدگاه ها
    • جمعه ۲۲ تیر ۹۷
    ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
    تجدید کد امنیتی