فروشگاه سایت

آموزش روش های تجارت الکترونیک | روزانه درآمد کسب کنید

ساختار و کارکرد گوگل چگونه است؟


گوگل یکی از سازمان هایی است که در سال های اخیـر بـا نـوآوری هایشـان در دنیای دیجیتال، زندگی بشر را دگوگون ساخته اند. شناخت و آگاهی از رویه هـا و شـیوه اداره ایـن سـازمان، بـرای مـدیران کشـور مـا درسهـای آموزنـده و گران بهایی در بر دارد. اینان رمـز پیـروزی گوگـل را در دو چیـز مـیداننـد: جـذب نیروهای با استعداد و شایسته، و فراهم آوردن محـیط و فرهنگـی که به شکوفایی آنان منجر شود. 

در گوگل زمان و کوشش های گسترده ای برای یافتن و جذب نیروهـای ارزنـده صرف میشود. پس از جذب و به کارگماری نیز برتـرین کوشـش بـرای ایجـاد محیط مناسب و دلخواه ادامه کار و بروز خلاقیتهای ایشان به عمل میآید. 

آنها معتقدند رسالت مـا در گوگـل این است که «انسانها را به بزرگ و بلند اندیشیدن واداریم». چنین نیروهای ویژه را «خلاقان هوشمند» عنوان داده اند. خلاقان هوشـمند بـا نیروهای کار سنتی بسیار متفاوتند. اینان مهـره هـای کلیـدی در پیـروزی هـای عصر اینترنت هستند و از هـر منبـع دیگـری ارزشـمندتر مـیباشـند. خلاقـان هوشمند به شغل و حرفه محدود پایبنـد نیسـتند، از ریسـک نمـی هراسـند، از تجربه و اشتباه باکی ندارند، هنگامی کـه بـا موضـوعی موافـق نباشـند سـاکت نمی مانند، چندوجهی هستند و اغلب دانش فنی را با هوشمندی در کسب وکار و شعله های خلاقیت، به هم می آمیزند. 

بسیاری از مردم هنگام گرفتن شغل به نقش ها، مسئولیت هـا، و رونـد ترقـی در هرم سازمانی کارفرما توجه دارند. موضوع فرهنـگ سـازمانی در رده هـای آخـر اولویت های ایشان جا دارد. ولی «خلاقان هوشمند» فرهنگ سازمان را در صدر اولویت های استخدامی خود قرار میدهند. اینان به محلی کـه بایـد کـار کننـد، بسیار بها داده و توجه دارند. از این رو؛ به هنگام برپایی یـک کسـب وکـار تـازه، فرهنگ سازمانی مهمترین عاملی است که باید به روشنی برگزیده شده و مورد توجه قرار گیرد. فرهنگ سازمانی بسـیاری از شـرکتهـا خودجـوش و بـه مـرور زمـان شـکل میگیرد. ولی سپردن چنین عامل مهم و حساسی به دست شانس و اتفاق، کـار درستی نیست. 

فرهنگ سازمانی از مواردی است که نباید به آزمون و خطـا سـپرده شـود. هنگامی که یک فرهنگ آفریده و شناخته شـد، تغییـر آن بسـیار دشـوار اسـت. جویندگان کار، با توجه به محیط و فرهنـگ سـازمان جـذب آن مـیشـوند. در سازمانی که آزاداندیشی و آزمون و خطـا مجـاز شـمرده مـیشـود، نمـیتـوان فرهنگ آن را به نظام تصمیم از بالا تبدیل نمود. کارکنان بـه هنگـام انتخـاب محل کار با توجه به فرهنگ موجود، سازمان را برای ادامه فعالیت پذیرفتـه انـد. دگرگونی در این روند افـزون بـر مخالفـت بـا راهبردهـای نخسـتینِ سـازمان، مخالف شخصیت و باورهای کارکنان نیز هست. چنین جاده ای نـاهموار و گـذر از آن بسی دشوار است. شیوه هوشمندانه این است که شـما بـه فرهنگـی کـه مـیخواهیـد در زنـدگی سازمان جریان یابد، بیاندیشید و از آن دفاع کنید. بدین منظور، تکیه شما باید بـر خلاقان هوشمندی باشد که به گرد خود جمع کرده و هسته مرکزی سـازمان را با آنان تشکیل داده اید. اینان به اندازه خود شـما بـه آن وِردهـا و شـعارها بـاور دارند. فرهنگ سازمان را بیانگذاران آن برمیگزینند و به یاری اعضای نخستین تیم انتخابی خود، اشاعه میدهند. از این تیم بپرسـید: بـه چـه چیـزی اهمیـت میدهند؟ میخواهند چگونه شخصیتی باشند؟ میخواهند کـه شـرکت چگونـه تصمیم بگیرد؟ پاسخهای ایشان را یادداشت کنید. خواهیـد دیـد کـه آنـان بـه احتمال زیاد ارزش های مورد نظر بنیانگذار را بـا رنـگ و لعـابی کـه ناشـی از دیدگاهها و تجربه های گوناگون خودشان است، بیان کرده اند.


  • ۰ مفید بود
  • ۰ دیدگاه ها
    • دوشنبه ۲۵ تیر ۹۷
    ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
    تجدید کد امنیتی