فروشگاه سایت

آموزش روش های تجارت الکترونیک | روزانه درآمد کسب کنید

نقشت را به خوبی انجام بده!


نقشها کدامند؟ ما به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه نقشی را به عهده می گیریم. در هر صورت نکته مهم ایـن اسـت کـه ایـن نقـش هـا همگی واقعی هستند و به همین دلیل باید به هر حال به نحوی با آن کنار بیاییم. چه بخواهیم چه نخواهیم ما از بدو تولد به عضویت چهار سازمان مهم درآمدهایم: 

عضوی از مجموعهای به نام کر ه زمین: در این عضویت فراگیر ما و بقی ه موجودات هر کدام نقشی به عهده داریـم که بایستی این نقش ها محترم شناخته شده و با این نقش ها برخوردی آگاهانه شود . در غیر این صورت زندگی برروی کره خاکی را ناممکن میسازد. دومین نقش به عنوان عضویت در جامع ه بشری به عهده ما واگذار می شود. برای اینکه جامعه بشری بتواند به کـار خود ادامه دهد، هر کدام از ما دارای نقشی هستیم . بسیاری از این نقش ها در طی هـزاران سـال متحـول شـده اسـت . برخی از این نقش ها به دلیل نیاز افراد به یکدیگر در جهت منافع عمومی به وجود آمده است . برخی دیگـر از نقـش هـا در نتیجه متفاوت بودن افراد با یکدیگر و متنوع بودن نیازمندیهایشان است. سومین نقش عضو بودن در خانواده است. همه ما پدر و مادر و یا احتمالاً خواهر و برادر داشته و داریـم که تشکیل خانواده میدهند. ما در رابطه با کره خاکی و جامعه بشری ممکن است به طور مستقیم مرتبط با نقشهای خود نباشیم، اما همه ما نقشی مهم به عنوان فرزند، خواهر یا برادر، دایی یا خاله و دیگر نسبت هـا داریم. چهارمین نقش، نقشی است که عضویت در نهادها و گروهها به ما میدهد. به طور مثال محلـی کـه در آن زندگی میکنید، محل کار، شهر، منطقه، استان و در نهایت کشور. این عضویتها و نقشی که از آنها حاصل میشود، زمانی بهخوبی قابل درک است کـه زنـدگی شخـصی فرد و شخصیت خاص او نیز در این تعریف لحاظ شود. هر فرد موجودی منحصر به فرد است، شما حتی بـا خواهر و برادر خود متفاوت هستید. علاوه بر این، ترکیب محیط زندگی و تجارب شخصی در شکلگیری هر فرد نقش بهسزایی دارد و شخصیت منحصر به فردی را به وجود میآورد. درک و فهـم ایـن خـصوصیات منحصر به فرد قدم بسیار مهمی در فرآیند شناخت عمیق از خود و به دنبال آن شناسایی و اقدام در جهت آن چیزهایی است که واقعاً برایمان مهم است. عنصر بعدی در پیدا کردن چیزی که واقعاً برایمان مهم است، ارزشهای اساسی است. این ارزشهـا درمرکز آنجه ما هستیم قرار دارند و به همین دلیل تعریف دقیـق آن مـشکل اسـت . بهتـرین تعریـف بـرای ارزشهای بنیادین یا اساسی عبارت است از: «چیزهایی که به اعتقاد ما بیشترین اهمیت و بالاترین اولویـت را در زندگیمان دارند.» بدیهی است که این ارزشها در بین افراد مختلف متفاوت است. هر چه قدر بتوانیم ارزشهای بنیادین خود را به دقت تعیین کنیم، به همان اندازه نیز میتوانیم خود را کاملاً بشناسیم. چهار قانون طبیعی درباره ارزشهای بنیادین درک این قوانین طبیعی به ما کمک میکند که علت رنج و ناخشنودی خود را، در زمانی که زنـدگیمـان در تعارض با ارزشهایمان قرار میگیرد، دریابیم. قانون اول: هر یک از ما دارای ارزشهای درونی هستیم که به شدت برعملکرد و رفتار بیرونـی مـا اثـر میگذارد. قانون دوم: در حقیقت ادامه قانون اول است. نهاد و طبیعت انسان به دنبال آن است که اعمـال و رفتـار ما منطبق و همساز با ارزشهای عمیق بنیادیمان باشد. قانون سوم: با شناسایی و دقت بخشیدن به ارزشهای بنیادین خود، میتـوانیم از قـدرت حاصـل از آن برای افزایش ثمربخشی خود استفاده کنیم. قانون چهارم: زمانی که اعمال ما با ارزشهای بنیادینمان سازگار است احساس صـفا و آرامـش درونـی خواهیم کرد. آرامش درونی یکی از اهداف اساسی زندگی است. به ویژه در روزگاری که ما در آن زنـدگی میکنیم.


  • ۱ مفید بود
  • ۰ دیدگاه ها
    • چهارشنبه ۲۷ تیر ۹۷
    ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
    تجدید کد امنیتی