فروشگاه سایت

آموزش روش های تجارت الکترونیک | روزانه درآمد کسب کنید

چگونه در کسب و کارمان چندین برابر فروش داشته باشیم؟


رکود در بازار یک اتفاق علنی است و نمیتوان آن را کتمان کرد و یا نادیده گرفت؛ اما بیشک تمام مشتریان دست از خرید برنداشته اند و درصدی از آنان همچنان به خرید خود ادامه میدهند. سهم ما از این درصد از مشتریان چقدر است؟ 

درست است که کیک کوچکتر شده است، اما اگر ما بتوانیم سهم بزرگتری از این کیک کوچک شده را از آن خود کنیم، باز هم میتوانیم به سود مورد نظر دست پیدا کنیم. کافی است با بکارگیری شیوههایی که در این کتاب الکترونیکی به آن اشاره شده است، درصدی از مشتریانی که به رقبای شما مراجعه میکنند را به سوی خود جذب کنید. کارشناسان بازاریابی و فروش معتقدند در دوران رکود توجه به عواملی مثل بازاریابی و فروش و نوآوری، بسیار حیاتی و حائز اهمیت است. بازار ایران در گذشته یک بازار کامالً انحصاری بوده است و اکثر کسبوکار در ایران بهراحتی و بدون داشتن سیستم بازاریابی و فروش، بدون توجه به برندسازی و نوآوری، بهراحتی و بدون هیچ دردسری محصول خود را میفروشند و این مشتری بود که باید نظر تولید کننده و فروشنده را جلب میکرد تا بتواند به کاال دست پیدا کند؛ اما بازار ایران در شرایط فعلی به یک بازاری نیمه رقابتی تبدیل شده است و در آینده به بازاری کامالً رقابتی تبدیل خواهد شد. در بازار رقابتی فقط شرکتهایی باقی خواهند ماند که به 2 مقوله بازاریابی و فروش و برندینگ اهمیت داده و در این 2 مقوله حرفهایتر عمل کنند. پس برای اینکه به جمع ورشکستگان نپیوندید از همین اآلن برای آینده کسبوکار خود قدم بردارید. چرا که هنوز هم روزگار خوش کسبوکار است و این شرایط در آینده سختتر خواهد شد. حتی اگر امروز فروش خوبی دارید، باز هم توصیه میکنم در این راه قدم بردارید چرا که موفقیتهای امروز، دشمن موفقیتهای فرداست. قطعاً شما هم شرکتها و فروشگاههای زیادی را میشناسید که زمانی فروش فوقالعادهای داشتهاند و امروز یا ورشکسته شدهاند و یا رقبای بسیار قویتری از خود دارند. البته ما نیز با شما موافقیم و وقتی در شرایط سخت فعلی قرار دارید، نمیتوان بهطور متمرکز به بازسازی کسبوکار پرداخت و یا برای برندسازی، وقت و هزینه صرف کرد و این کار نیازمند خروج از شرایط رکود فعلی است، برای همین سعی شده در این کتاب الکتریکی راهکارهایی به شما ارائه گردد تا شما با استفاده از این راهکارها از شرایط فروش فعلی خارج شوید و بعد با خیال راحت نسبت به ساخت یک کسبوکار حرفهای اقدام نمایید. توصیه میکنم این کتاب الکترونیکی را جدی بگیرید و به دنبال یک فرمول جادویی برای پیشرفت فروش خود نباشید. هیچ فرمول جادویی برای افزایش فروش و تحول در کسب و کار شما وجود ندارد. پس منتظر معجزه نباشید. مطمعنا با توجه به این راهکارهای ساده و کامالً اجرایی شما می توانید تحولی در فروش خود ایجاد کنید. کافی است برای انجام آنها وقت، انرژی و انگیزه کافی داشته باشید و برنامهریزی حرفهای را انجام دهید.

1 .به مشتریان غیرفعال رجوع کنید:

تحقیقات نشان داده است که هزینه جذب یک مشتری جدید 5 تا 01 برابر هزینه حفظ مشتریان فعلی است. متأسفانه در ایران به حفظ مشتریان کنونی اهمیت زیادی داده نمیشود و به جذب رضایت مشتری تازه وارد اهمیت بیشتری داده میشود. به این روش، روش دمبلی گفته میشود. در روش دمبلی مشتریان راضی و قدیمی خدمات کمتر دریافت میکنند و قیمت باالتری پرداخت میکنند و مشتریان جدید و اهل چانهزنی خدمات بیشتر و قیمت بیشتری دریافت میکنند. این کار یک کار مهلک برای هر کسبوکاری است. همه کسبوکارها مشتریانی دارند که مدتهاست به آن کسبوکار سر نزدهاند. از همین اآلن به اسناد، فاکتورها، سیستم حسابداری، فروشندگان و حتی دفترچه تلفن خود مراجعه کنید و ببینید کدامیک از مشتریان مدت طوالنی است که از شما خرید نکردهاند و یا ارتباطی با شما نداشتهاند. برای تماس با آنها، برنامه روزانه تنظیم کنید و آنها را به خرید مجدد دعوت کنید. سعی کنید یک پیشنهاد عالی برای آنان در نظر بگیرید تا بواسطه این پیشنهاد اگر با رقیب شما همکاری میکنند، برای ترک رقیب شما و خرید مجدد از شما ترغیب شوند. اگر با مشتری ارتباط برقرار کردید و اعالم بینیازی کرد، سعی کنید از او بخواهید کسانی را که ممکن است به کاالی شما نیاز داشته باشند را به شما معرفی کنند. منتظر نمانید، انجامش دهید

2 .بیش فروشی به مشتریان فعلی

زمانی که یک مشتری جدید از شما خرید میکند به فروختن یک کاال بسنده نکنید! جالب است بدانید تحقیقات نشان داده مشتریان جدید همیشه در انتخاب اولین کاال دقت زیادی انجام میدهند و دیر به فروشنده اعتماد میکنند. اما زمانی که به فروشنده اعتماد کردند و تصمیم به خرید گرفتند، پیشنهادات بعدی که به آنها داده میشود را بسیار سریعتر تأیید و انتخاب میکنند و آن پیشنهاد را میخرند. بنابراین سعی کنید از این مزیت عالی استفاده کنید و فروش خود را با استفاده از این روش افزایش دهید. نکته مهم در این روش این است که قبل از اینکه مشتری نسبت به نهایی کردن خرید اول خود اقدام نکرده است به او پیشنهاد جدید ندهید در حقیقت صبر کنید، یک کاال را بخرد و خرید خود را قطعی کند سپس شما وارد مرحله بیش فروشی شوید و به او پیشنهادات بعدی خود را بدهید.

3 .از مشتریان فعلی مشتری بگیرید.

تبلیغ کردن فعالیتی هزینهبر است. حال زمانی که تبلیغ میکنیم فقط درصد کمی از افرادی که تبلیغ ما را میبینند یا میشنوند ممکن است به کاالی ما نیاز داشته باشند. بنابراین تبلیغ کردن خوب است ولی اگر روشی کمهزینهتر و مؤثرتر برای دست یافتن به کسانی که به محصول ما نیاز دارند وجود داشته باشد همه ما ترجیح میدهیم از آن روش استفاده کنیم. حاال این روش چیست؟ زمانی که یک مشتری برای خرید از شما مراجعه میکند و از شما خرید میکند، پس از اینکه خرید خود را انجام داد، و به او بیش فروشی کردید در زمانی که فرآیند فروش خاتمه یافت و مشتری قصد خروج از فروشگاه شما را دارد، شما لیست معرفی مشتریان را به او بدهید تا آن را پر کند. از او بخواهید نام و شماره تلفن پنج نفر از دوستان، آشنایان و یا همکارانی که ممکن است به محصول شما نیاز داشته باشند را در این لیست بنویسد. به مشتری بگویید اگر هرکدام از این افراد از شما خرید کنند برای او نیز هدیه و یا پاداشی در نظر گرفتهاید تا نسبت به پر کردن این لیست ترغیب شود. سپس از مشتری اجازه بگیرید که وقتی با افراد معرفی شده توسط خودش تماس میگیرید و یا به آنان پیامی ارسال میکنید نامش را نیز ببرید و بگویید چه کسی اورا معرفی کرده است. اگر مشتری رضایت بدهد بسیار تأثیرگذارتر خواهد بود چرا که فرد معرفی شده بسیار راحتتر به معرفی کننده اعتماد خواهد کرد تا شما، و از تأثیر تبلیغ دهانبهدهان نیز بهره خواهید برد. این روش کمهزینه اما بسیار مؤثرتر از بسیاری از روشهای دیگر است چرا که اوالً بهراحتی به افرادی که به محصول شما نیاز دارند دست پیدا خواهید کرد، ثانیاً هیچ هزینهای برای شما ندارد و ثالثاً از تبلیغ دهانبهدهان استفاده خواهید کرد.

4 .به مشتریان قبلی بیش فروشی کنید.

هیچوقت ارتباط خود را با مشتریان قطع نکنید. به بهانه سنجش رضایت مشتریان با مشتریانی که قبالً از شما خرید کردهاند تماس بگیرید و از آنان رضایت سنجی کنید. پس از اینکه رضایتشان را سنجیدید سایر محصوالت را به آنان معرفی کنید و آنها را به خرید محصوالت جدید دعوت کنید.

سایر تکنیک ها را در یک دوره ی جامع آموزشی با سما عزیزان خواهیم گفت


  • ۰ مفید بود
  • ۰ دیدگاه ها
    • شنبه ۳۰ تیر ۹۷
    ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
    تجدید کد امنیتی