فروشگاه سایت

آموزش روش های تجارت الکترونیک | روزانه درآمد کسب کنید

چه چیز برای شما مهم است و مأموریت شما در زندگیتان چیست؟


بایستی درک کنیم چه چیزی برایمان مهم است. بالاترین اولویتها در زندگی ما چیست؟ به عنوان یک شهروند با ارزشترین حقوق هر یک از ما کـدام است؟ چه چیزی ارزش آن را دارد که به خاطرش بجنگیم؟ و برای چه هدفی باید از جان خود بگذریم؟ 

تک تک افراد میتوانند اصولی اساسی برای خود وضع کنند تا دریابند که چه چیزی برای آنها مهم است . این اصول نباید از کلمات پیچیده تشکیل شده باشد. این اصول باید نشاندهنده شخصیت شما باید باشـد. بیان کننده احساس شما نسبت به مسائل مختلف زندگی و وقایع باشد. این فرآیند از سه عنصر: مأموریت، نقش و ارزش تشکیل گردیده است. این سه عنصر در پیدا کردن چیزی که واقعاً برایتان مهم است، به شما کمک می کند. هر کـدام از مـا در زندگی با نقشهای متفاوتی روبهرو هستیم (اختیاری یا اجباری). این نقشها برروی ارزشها اثر میگذارند و از آنها اثر میپذیرند. از طرفی هم نقشهای ما و ارزشهـای بنیـادین مـا بـر برداشـتمـان از مأموریـت شخصیمان در زندگی اثر میگذارند (و اثر میپذیرند).

درک این ارتباطات سه گانه و نحوه تعامل و اثرگذاری متقابل آنها بریکدیگر به مـا کمـک مـیکنـد کـه بدانیم : چه کسی هستیم و چه چیزی برای ما پراهمیتترین است. اگر زمانی را صرف شناسایی، تدقیق و نوشتن ارزشهای اساسی خود کنیم، این ارزشها میتوانند کمک زیادی برای تعادل در زندگی به ما بکنند. بایستی به خاطر داشته باشیم که این سه پایه و یا معادله سهتـایی بیانکننده اصولی واحد هستند. هر سه عنصر بایستی بر زمین محکم باشند تا بتوان به آن تکیه کرد. برای به دست آوردن تعادل در زندگی و کنترل آن باید هر سه عنصر فعال باشند.

هنگامی که در زندگی آرمان و هدفی وجود نداشته باشد، در حقیقت گمراهیم و خود را از بین می بریم. در حالتی که هیچ چشماندازی برای زندگی، شغل، خانواده و شخص خودتان نداشته باشـید، زمـانی اسـت کـه زندگی شما را مه گرفته است. کمبود چشماندازی آرمانی باعث ناتوانی جسمانی و روانی خواهد شد. اما در لحظـهای کـه چـشمانـداز آرمانی زندگی خود را بنا کنید توان و انرژی به زندگی شما بازخواهد گشت . بیصبرانه منتظر صبح هستید، دقیقاً میدانید به کجا میروید و چرا کاری را انجام میدهید. زندگی زمانی که با آرمان توأم باشد حـالتی از اضطراب به آن اضافه خواهد شد. انتظاری بیصبرانه برای زندگی. افراد بزرگ و موفـق ماننـد وینـستون چرچیل این حالات را تجربه کردهاند. بیانیه مأموریت شخصی خود را بنویسید قدم سوم همانطور که اشاره شد، پس از نقشها و ارزشهـای بنیـادین مأموریـت شخـصی در زنـدگی میباشد. بلندی و کوتاهی این بیانیه مهم نیست. مهم آن است که این بیانیه بیانکننده مأموریـت شـما در زندگیتان باشد. 

سعی کنید هنگام تهیه بیانیه مأموریت شخصی، ویژگیهای زیر در آن لحاظ شده باشد

1-برخواسته از عمیقترین و پاکترین نهاد وجود شما بوده و ارتباطی تنگاتنگ با زندگی درونـی شـما داشته باشد. • بیان کننده نکات منحصر به فرد شما بوده و ظرفیت شما را نشان دهد. 

 2-مبتنی براصول والا بوده و اهدافی بلند را دنبال کند.

3- دربرگیرنده ابعاد فیزیکی، روحی، روانی و اجتماعی باشد. 

4- کیفیت زندگی را ارتقا دهد. 

5- هم آرمانی بوده و نیز ارزشها را حفظ کند. 

 6-بیان کننده تعادلی پایدار بین شما، خانواده، کار، اجتماع و دیگر نقشهای شما باشد. 

 7-در شما ایجاد انگیزه کند. دربیانیه مأموریت شخصی بعضی از افراد نکات مفیدی وجود داشته که اهم آنها به قرار زیر هستند

8-ایجاد نشاط 

 9-تحصیل آرامش 

 10-به وجود آورنده تفاوت و تمایز 

11- ایجاد و به ثمر رساندن خانوادهای خوب

12- مشارکت در فعالیتهای اجتماعی 

 13-بهتر کردن زندگی دیگران 

 14-الگو شدن در زمینه حرفه خود 

 کسب موفقیت و ثمربخشی در یک زندگی هدفمند البته گفتن اینکه چه چیزی واقعاً برای ما مهم است کار ساده ای نیست، اما اگر بتوانیم ایـن مفـاهیم را در چارچوب یک بیانیه بنویسیم، آنگاه معیاری را به وجود آوردهایم که تمام فعالیتها و رویـدادهای زنـدگی را به کمک آن اندازهگیری و محک بزنیم. این کار میتواند برای شما و خانوادهتان ارزشی برابر قانون اساسی برای یک کشور داشته باشد.


  • ۰ مفید بود
  • ۰ دیدگاه ها
    • شنبه ۳۰ تیر ۹۷
    ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
    تجدید کد امنیتی