فروشگاه سایت

آموزش روش های تجارت الکترونیک | روزانه درآمد کسب کنید

برای موفقیت کار های مهم را در اولویت قرار دهید


اگر واقعاً مصمیم که مأموریت شخصیمان تحقق یافته و در راستای آنچه که به راسـتی برایمـان مهـم است کاری بکنیم، باید زندگی خود را با همان دقت عملـی و تـلاش حرفه ای که برای ساخت هر بنای مـستحکم دیگـری لازم اسـت، بنـا کنیم. برای حصول به این هدف بایستی بستر آن را مهیا کنـیم . و ایـن بستر عبارت است از کشف آن چیزی که واقعاً برایمان مهم است. هرمی که در این زمینه وجود دارد و بایستی براساس آن حرکت کنیم، میتواند به شکل زیر باشد

. ما باید مسائل را در ذهن خود بپروانیم مثل:

  پاسخ به یک مسئله

  یک سرمایهگذاری جدید

  یک خانواده خوشبختتر

زمانی که این مسائل در ذهن ما خلق شد و تصویری آرمانی از آنچه باید انجام شـود و نتـایج حاصـل از آن، در مغز ما به وجود آمد، قادر خواهیم بود که این آرمان را در عمل هم محقق سازیم . بـرای انجـام ایـن مهم بایستی مبادرت به برنامه ریزی نمود. برنامه ریزی به مفهوم تعیین توالی رخدادها قبل از اجراست، یا انجام مجموعه ای از فعالیتها به منظـور رسیدن به یک هدف مطلوب. همینطور که در فرآیند چیزهایی که برای ما مهم است و شناسایی آن پیش می رویم، تصویر روشنتری از آن پیدا کرده و میدانیم که درباره هر یک چه باید بکنیم. قدم بعدی برنامهریزی خیلی مؤثر است. بایـد مطمئن شویم اقداماتی که برای چیزهای مهم انجام میدهیم خود نیز مهم هستند. این برنامهها باید به صورت مکتوب باشد چون به ما کمک خواهد کرد که تحقق یـافتن آن را بـه چـشم ببینیم. اگر مفاهیم نوشته نشده و به صورت مکتوب در نیاید، مثل این است که یک آرشیتکت بدون آوردن نقشه ها روی کاغذ، یک ساختمان بنا کند. تا زمانی که یک برنامه مدون و مکتوب نداشته باشیم، بسیاری از افکار در مرحله «یک روز بـالاخره ایـن کار را انجام خواهم داد» باقی میمانند. به علاوه یک برنامه مدون و مکتوب، قدرت و تعهـدی را بـه وجـود میآورد که برای شروع کار لازم است.

چگونه بایستی این برنامهها را محقق کرد?

اقداماتی که تا کنون به هنگام تعیین نقشهایمان، ارزشهای بنیادیمان و بیانیه مأموریت شخـصیمـان بـه عمل آمده، ما را در ساختن اولیه لایه هرم یاری کرده است. کشف اینکه کی هستیم و چـه چیـزی برایمـان بیشترین اهمیت را دارد. برنامهای که برای دست یافتن به یک و یا چند هدف مهم تدوین میشود، دومین لایـه هـرم را تـشکیل میدهد. حالا بایستی به بالاترین سطح هرم رفته و بر مبنای برنامه های مشخصعمل کنیم. ما ناچـار هـستیم کـه این اهداف جدید، وظایف و فعالیتهای جدید را با بقیـه مجموعـه زنـدگی یکپارچـه نمـاییم و بـه منظـور بهرهگیری از زمان محدودی که در اختیار داریم، در جهت حل و فصل اولویتهای مختلف تصمیمگیری کنیم. ما بایستی بین اضطرار و مهم فرق و تمیز قایل شویم. بایستی برای انجام این مهم به دو قـانون طبیعـی ولـی کلیدی توجه خاص مبذول شود:

 اولویتهای ما عبارت از چیزهایی است که واقعاً در زندگی ما مهم هستند 

 موارد اضطراری اولویتهای واقعی ما نیستند، بلکه خود را به عنوان اولویت به ما تحمیل میکنند.

یادآوری این دو قانون در زمانی که کاری را که برایمان مهم است شروع می کنیم، اهمیـت دارد. مـوارد اضطراری خواه مهم باشند یا نباشند همیشه هستند و این آمادگی را دارند که ما را، از آنچه برای مـان مهـم است، منحرف سازند. توصیه ما این است که در هر هفته، زمانی را به این امر مهم برنامه ریزی اختصاص دهید. در ایـن زمـان میتوان به موارد زیر پرداخت:

آنچه را که مهمترین است، مرور کنید

 1-هداف بلند مدت مرتبط با آنچه را برایتان واقعاً مهم است، مرور کنید. 

 اهدافی را که باید در این هفته به آن رسید و قدمهایی را که، در همین مدت، باید برداشته شـود، انتخاب کنید. 

رخدادهای خارج از کنترل خود را زمانبندی کنید.  

 برای سنگهای بزرگ برنامهریزی کنید.  

 برای بقیه چیزها برنامه ریزی کنید. پساز اینکه برای تمام هفته برنامهریزی کردید، زمان عمل فرا میرسد. ”اجرا“ همیشه در لحظهای از زمان رخ میدهد که به آن مـیگـوییم ”الان وقـتش اسـت“ و درسـت در همین لحظه است که معمولاً دچار گرفتاری میشویم. زمانی که در هر روز اعمال ما بر مبنـای تـشخیصآن چیزهایی باشد که بهراستی برای ما مهم هستند، از کارآیی بالاتری برخوردار خواهیم بود و احساس موفقیت بیشتری خواهیم کرد. طبیعی است هنگامی که در طول یک هفته اعمال ما برخواسته از آن چیزهـایی باشـد که برایمان اهمیت دارند، علاوه براحساس موفقیت، حالت آرامش درونی نیز نصیب ما خواهد شد.

  • ۰ مفید بود
  • ۰ دیدگاه ها
    • سه شنبه ۲ مرداد ۹۷
    ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
    تجدید کد امنیتی