فروشگاه سایت

آموزش روش های تجارت الکترونیک | روزانه درآمد کسب کنید

اهمیت نگاه وسیعتر


اجرای فرآیند گفته شده نیازمند زمان است، به خصوص هنگامیکه مبادرت به انجام کاری میکنیم کـه واقعاً برایمان مهم است. اگر با کارهایی که برایمان مهم است، سازگاری بـه وجـود آوریـم، بـه دسـتاوردی میرسیم که دائمی است. و نتیجه محتوم آن آرامش درونی است. 

نکته مهم این است که قـسمت دشـوار این کار انجام شده است. نقشها و ارزشهای بنیادین مشخص گردیده و بیانیه مأموریت شخـصی را نیـز نوشتهایم. ما اکنون در مرحلهای قرار داریم که میتوانیم تعداد زیادی (و یـا تعـداد انـدکی) از هـدفهـای بلندمدت خود را محقق سازیم. ممکن است با موقعیتی مواجه شویم که مسائل مهم از یک طـرف و مـسائل اضطراری از طرف دیگر به ما فشار بیاورند و ما را به صورت موقتی از آن چیزی که به راستی مهم است، باز دارد. اما باید بدانیم که فرآیند در اختیار ما بوده و هر وقت که بخواهیم در حد کمال از آن بهره بگیریم. در واقع سازمان و کسب وکارهایی که ایـن اصـول بنیـادین را بـه کـار گرفتـه انـد، جـزو سـازمانهـا و کسب وکارهای موفق بوده اند. این سازمانهای آرمانگرا میدانند که واقعاً کی هستند و چه چیـزی باعـث موفقیت آنها میشود و همانند افراد موفق این سازمانها عملکرد خود را با چیزهایی منطبق میسازند کـه برای سازمان و آینده شان مهم است.

سازمانها نیز باید خود را بشناسند

 براساس تعریفی قانونی تمامی سازمانهـا از قبیـل شـرکت سـهامی عـام، خـاص، بـا مـسئولیت محـدود،غیرانتفاعی، اتحادیه، شرکت دولتی و دیگر انواع متداول سازمان، یک شخصیت حقوقی خوانده می شوند. به همین دلیل با یک سازمان از نظر قانونی مانند یک فرد حقیقی برخورد می شود. وجوه مشابهت بسیاری غیر از مورد فوق بین سازمان و فرد وجود دارد. همانند انسان یک سازمان متولد میشود، در طی زمـان رشـد میکند، میتواند عمر طولانی داشته باشد. سازمان میتواند سالم یا بیمار باشد. برای بقای خـود بجنگـد. و در جدالهای اقتصادی و یا سیاسی به جنگ رقبا برود. میتواند بخرد و بفروشد، صـاحب دارایـی شـود. از نتایج همه این کارها منتفع یا متضرر شود و بالاخره از بین برود. دیدیم که هر یک از ما دارای نقشهایی در زندگی هستیم کـه ایـن نقـشهـا بـه شـکلی خودآگـاه یـا ناخودآگاه به وسیله ارزشهای بنیادین ما هدایت میشوند. و نیز دریافتیم که انسانهای موفق از نقشها و ارزشهای حاکم برآنها شناخت داشته و یک مأموریت شخصی مهم برای خود قائل هستند. همه این مـوارد در سازمانها مصداق دارد. نقشهای آنان عبارت از کارکرد در بازار، ساختار سیاسی و جامعه بشری است. هر سـازمانی هـمچنـین دارای ارزشهایی است. همانند انسان این ارزشها میتوانند نیروهای مثبت و یا منفی ایجاد کنند هم برای خود و هم برای خود سازمان و هم برای جامعه بزرگتر. به عنوان مثال، ممکن اسـت کنتـرل دقیـق بـرروی افراد و بازار در یک سازمان ارزش تلقی شود، در حالی که سـازمان دیگـری نـوآوری و ریـسک پـذیری را ترغیب نماید. برخی سازمانها برونگرایی و مشارکت با جامعه بزرگتر را برای خود یک ارزش به حـساب میآورند، در حالی که سازمان دیگر درونگرایی و تمرکز بر خود را ارزش به حساب میآورد. تمام سازمانها دارای نوعی مأموریت و یا آرمان هستند. مأموریت یک سازمان میتواند تحصیل سود و سازمان دیگر نجات بشریت باشد، و درست همانند انسانها، سازمانها موفقیت و بهرهوری را در میـزان انطباق و همسازی عملکردشان با نقشها و ارزشهای بنیادی خود میدانند. سازمانی که دارای آرمان است، به این ایدئولوژی محوری خود پایبنـد اسـت و بـه نـدرت آن را تغییـر میدهد. ارزشهای بنیادین در چنین سازمانی یک زیربنای بسیار سخت و محکم را ب ه وجود میآورد که بـا روزها و مدهای مختلف قابل تغییر نیست. در برخی مواقع ایـن ارزشهـا بـیش از یـک صـد سـال پابرجـا ماندهاند. اگر سازمانی بخواهد موفق شود و بخواهد به آنچه خواسته افراد داخل سازمان است دست یابد، بایـد به دور هسته سازمانی نقشها، ارزشها و مأموریت متمرکز شود. چنین سازمانی باید پاسخ سؤالهای زیـر را پیدا کند: 

• این سازمان چه نقشی (یا نقشهایی) را باید در قبال جامعه، کـشور، جهـان و یـا در قبـال کارکنـان، رهبران، سهامداران و بالاخره مشتریان خود ایفا کند؟ 

• ارزشهایی که مشخصکننده تصمیمات و رفتار سازمان در هریک از نقشهای فوق هستند کـدام است؟

 • مأموریت خاص این سازمان چیست؟ کدام مقصود منحصر به فرد را در جهان دنبال می کنـد؟ چـرا زنده است و به کجا میرود؟

اگر سازمانی علاقهمند باشد که پاسخ سـؤالات فـوق را بدانـد و قـدرت و انـرژی خـود را مـصروف و متمرکز بر آنها کند، بهواقع خواهد دید که چگونه واکنشی مشابه با انسانها در سازمانها وجود دارد. مهمترین چیز تأثیر در دامنهای وسیعتر است زمانی که فرد نسبت به هویت خودآگاه باشد و تصویری نیز، از آنچه کـه مـی خواهـد در زنـدگی بـه آن برسد، داشته باشد، مبانی لازم برای رفتن به دنبال رؤیاها برای یک زندگی بهتر را فراهم کرده است. نمیتوان به فردی گفت که نقش، اصول بنیادی و مأموریت در زندگی اش چه بایستی باشد و یا اینکه بـا اینها چه باید بکند و یا اینکه قلمرو قدرتتان باید به چه میزان باشد. هیچ پاسخ درست یا غلطی برای ایـن سؤالها وجود ندارد. اگر شما نلسون ماندلای جامعه و یا کشور خود بشوید، این امر نشاندهنده شخـصیت منحصر به فرد شما و پویایی الهامبرانگیز آن و دستاورد آگاهی از منویات درونی شماست. به همین تربیت، اگر عقربه قطب نمای درونی شما برروی خانواده و تنی چند از دوستان نزدیک تان متمرکز شده اسـت، آن هم بسیار خوب است. در اینجا هم این فرآیند به همان اندازه میتواند به شما کمک کند. نکته مهم، اقـدام براساس شناخت درست از خود و آن چیزی است که به راستی مهم است. مأموریت شما و حیطه قدرتتان هر چه میخواهد باشد، باز هم شما در اجرای برنامه هایتان با چالشهای جدی مواجه خواهید شد. بسیاری از افراد هستند که فرآیندهای مندرج در این مقاله را دنبال می کنند. برخی به علـت آموزشـی که در این زمینه دیدهاند و عدهای نیز به شکل کاملاً ابتکاری و بدون اینکه در معرض آموزشی خـاص قـرار گرفته باشند. این افراد در خانواده خود، در جامعه اطرافشان، در کشورشان، و یا در دنیا تغییراتی به وجود آوردهاند. برخی از ایشان در کار خود افراد بسیار سرشناسی هستند. اما اکثر آنان مردمی عادی هستند که در زندگی روزمره خود کارهایی خارقالعاده انجام میدهند. کلید موفقیت، در اعمال اثر ارزشهای بنیادین و مأموریت شخصی در نقشهایی است که هر کدام از آنها ایفا مـیکننـد. در طـی ایـن فرآینـد، آنهـا بـه دستاوردها و موفقیتهای عظیمی میرسند و به آرامش درونی مورد نظر دست مییابند.


 • ۰ مفید بود
 • ۱ دیدگاه ها
  • دوشنبه ۵ شهریور ۹۷
  معرفی سایت عالی برای کسب درآمد
  سلام.
  میخوام یه سایت بهتون معرفی کنم که باهاش می تونید درآمد نقدی کسب کنید.
  روشش هم به این صورته که مثل من با معرفی سایت به دیگران حق الزحمه معرفی اخذ می کنید.
  علاوه بر این ، توی سایت دینون می تونید غرفه درست کنید و محصولات خودتون رو به صورت رایگان بفروشید و اینطوری درآمد جداگانه ای داشته باشید.
  آدرس سایت : https://dinon.ir/Caller/47
  من مهسا شایگان هستم و این هم آدرس صفحه من توی این سایته : https://dinon.ir/User/47
  اگر سوالی بود در خدمت شما هستم و برای من پیام بفرستید : https://dinon.ir/Message/47
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  تجدید کد امنیتی