فروشگاه سایت

آموزش روش های تجارت الکترونیک | روزانه درآمد کسب کنید

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ساختار و کارکرد گوگل» ثبت شده است

ساختار و کارکرد گوگل چگونه است؟

گوگل یکی از سازمان هایی است که در سال های اخیـر بـا نـوآوری هایشـان در دنیای دیجیتال، زندگی بشر را دگوگون ساخته اند. شناخت و آگاهی از رویه هـا و شـیوه اداره ایـن سـازمان، بـرای مـدیران کشـور مـا درسهـای آموزنـده و گران بهایی در بر دارد. اینان رمـز پیـروزی گوگـل را در دو چیـز مـیداننـد: جـذب نیروهای با استعداد و شایسته، و فراهم آوردن محـیط و فرهنگـی که به شکوفایی آنان منجر شود. 

    • دوشنبه ۲۵ تیر ۹۷